Produkterna vi producerar ska ha sådana egenskaper att de uppfyller såväl specificerade som ospecificerade krav.

Alla i företaget är väl insatta i de kvalitetskrav som ställs och har kunskaper och möjligheter att initiera åtgärder för att förebygga fel.

Rutinerna är väl dokumenterade så att vårt arbetssätt kan presenteras för kunder och skapa tilltro till vår förmåga att styra kvalitén och leverera felfria produkter i rätt tid.